โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ประจันตราษฏร์บำรุง ปีการศึกษา 2566

จำนวน 1,423
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 113 139 252 17.71
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 127 130 257 18.06
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 132 126 258 18.13
3 รวม ม.ต้น 23 372 395 767 53.90
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 100 115 215 15.11
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 86 122 208 14.62
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 102 131 233 16.37
6 รวม ม.ปลาย 22 288 368 656 46.10
รวมทั้งหมด 45 660 763 1,423 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0