โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โนนสูงศรีธานี ปีการศึกษา 2567

จำนวน 3,207
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 280 310 590 18.40
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 235 294 529 16.50
3 มัธยมศึกษาปีที 3 16 250 309 559 17.43
3 รวม ม.ต้น 48 765 913 1,678 52.32
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 17 236 322 558 17.40
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 17 181 287 468 14.59
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 202 301 503 15.68
6 รวม ม.ปลาย 50 619 910 1,529 47.68
รวมทั้งหมด 98 1,384 1,823 3,207 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0