โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2566

จำนวน 3,300
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 241 393 634 19.21
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 260 322 582 17.64
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 214 304 518 15.70
3 รวม ม.ต้น 45 715 1,019 1,734 52.55
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 209 374 583 17.67
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 148 350 498 15.09
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 160 325 485 14.70
6 รวม ม.ปลาย 40 517 1,049 1,566 47.45
รวมทั้งหมด 85 1,232 2,068 3,300 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0