โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นวมินทราชูทิศ พายัพ ปีการศึกษา 2567

จำนวน 2,533
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 253 306 559 22.07
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 236 260 496 19.58
3 มัธยมศึกษาปีที 3 0 190 165 355 14.02
3 รวม ม.ต้น 15 679 731 1,410 55.67
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 160 228 388 15.32
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 170 224 394 15.55
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 135 206 341 13.46
6 รวม ม.ปลาย 0 465 658 1,123 44.33
รวมทั้งหมด 15 1,144 1,389 2,533 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0