โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2566

จำนวน 855
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 77 77 154 18.01
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 78 84 162 18.95
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 70 59 129 15.09
3 รวม ม.ต้น 16 225 220 445 52.05
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 57 55 112 13.10
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 71 100 171 20.00
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 49 78 127 14.85
6 รวม ม.ปลาย 14 177 233 410 47.95
รวมทั้งหมด 30 402 453 855 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0