โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : แม่จันวิทยาคม ปีการศึกษา 2567

จำนวน 2,417
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 207 215 422 17.46
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 187 191 378 15.64
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 163 207 370 15.31
3 รวม ม.ต้น 33 557 613 1,170 48.41
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 181 238 419 17.34
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 197 228 425 17.58
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 146 257 403 16.67
6 รวม ม.ปลาย 33 524 723 1,247 51.59
รวมทั้งหมด 66 1,081 1,336 2,417 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0