โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บรรหารแจ่มใสวิทยา3 ปีการศึกษา 2567

จำนวน 2,792
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 237 311 548 19.63
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 248 315 563 20.16
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 220 319 539 19.31
3 รวม ม.ต้น 45 705 945 1,650 59.10
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 172 201 373 13.36
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 136 241 377 13.50
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 148 244 392 14.04
6 รวม ม.ปลาย 30 456 686 1,142 40.90
รวมทั้งหมด 75 1,161 1,631 2,792 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0