โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บางลี่วิทยา ปีการศึกษา 2566

จำนวน 1,834
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 159 164 323 17.61
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 169 165 334 18.21
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 132 156 288 15.70
3 รวม ม.ต้น 26 460 485 945 51.53
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 120 206 326 17.78
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 127 175 302 16.47
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 98 163 261 14.23
6 รวม ม.ปลาย 24 345 544 889 48.47
รวมทั้งหมด 50 805 1,029 1,834 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0