โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สวีวิทยา ปีการศึกษา 2566

จำนวน 2,004
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 178 205 383 19.11
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 180 208 388 19.36
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 178 201 379 18.91
3 รวม ม.ต้น 30 536 614 1,150 57.39
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 134 171 305 15.22
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 98 181 279 13.92
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 94 176 270 13.47
6 รวม ม.ปลาย 24 326 528 854 42.61
รวมทั้งหมด 54 862 1,142 2,004 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0