โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ปีการศึกษา 2566

จำนวน 3,446
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 249 363 612 17.76
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 272 396 668 19.38
3 มัธยมศึกษาปีที 3 16 291 423 714 20.72
3 รวม ม.ต้น 48 812 1,182 1,994 57.86
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 177 299 476 13.81
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 174 328 502 14.57
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 159 315 474 13.76
6 รวม ม.ปลาย 35 510 942 1,452 42.14
รวมทั้งหมด 83 1,322 2,124 3,446 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0