โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วัดเขมาภิรตาราม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,179
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 421 198 619 19.47
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 409 232 641 20.16
3 มัธยมศึกษาปีที 3 16 417 172 589 18.53
3 รวม ม.ต้น 48 1,247 602 1,849 58.16
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 261 189 450 14.16
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 237 199 436 13.72
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 249 195 444 13.97
6 รวม ม.ปลาย 44 747 583 1,330 41.84
รวมทั้งหมด 92 1,994 1,185 3,179 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0