โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,715
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 294 340 634 17.07
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 286 312 598 16.10
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 271 278 549 14.78
3 รวม ม.ต้น 45 851 930 1,781 47.94
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 308 348 656 17.66
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 329 325 654 17.60
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 294 330 624 16.80
6 รวม ม.ปลาย 48 931 1,003 1,934 52.06
รวมทั้งหมด 93 1,782 1,933 3,715 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0