โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บางบัวทอง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,139
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 221 193 414 19.35
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 234 231 465 21.74
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 214 205 419 19.59
3 รวม ม.ต้น 37 669 629 1,298 60.68
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 133 187 320 14.96
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 104 161 265 12.39
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 90 166 256 11.97
6 รวม ม.ปลาย 26 327 514 841 39.32
รวมทั้งหมด 63 996 1,143 2,139 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0