โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ธัญรัตน์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,447
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 306 347 653 18.94
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 299 345 644 18.68
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 269 311 580 16.83
3 รวม ม.ต้น 45 874 1,003 1,877 54.45
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 203 350 553 16.04
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 189 320 509 14.77
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 13 189 319 508 14.74
6 รวม ม.ปลาย 40 581 989 1,570 45.55
รวมทั้งหมด 85 1,455 1,992 3,447 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0