โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,451
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 212 257 469 19.14
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 221 232 453 18.48
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 195 216 411 16.77
3 รวม ม.ต้น 35 628 705 1,333 54.39
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 181 249 430 17.54
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 154 209 363 14.81
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 150 175 325 13.26
6 รวม ม.ปลาย 29 485 633 1,118 45.61
รวมทั้งหมด 64 1,113 1,338 2,451 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0