โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อยุธยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,255
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 311 169 480 21.29
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 214 212 426 18.89
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 221 188 409 18.14
3 รวม ม.ต้น 32 746 569 1,315 58.31
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 148 192 340 15.08
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 141 182 323 14.32
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 103 174 277 12.28
6 รวม ม.ปลาย 24 392 548 940 41.69
รวมทั้งหมด 56 1,138 1,117 2,255 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0