โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 761
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 62 52 114 14.98
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 80 65 145 19.05
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 80 65 145 19.05
3 รวม ม.ต้น 12 222 182 404 53.09
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 64 69 133 17.48
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 62 66 128 16.82
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 57 39 96 12.61
6 รวม ม.ปลาย 11 183 174 357 46.91
รวมทั้งหมด 23 405 356 761 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0