โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บางไทรวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 523
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 55 44 99 18.93
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 61 53 114 21.80
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 67 45 112 21.41
3 รวม ม.ต้น 9 183 142 325 62.14
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 28 41 69 13.19
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 25 28 53 10.13
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 26 50 76 14.53
6 รวม ม.ปลาย 6 79 119 198 37.86
รวมทั้งหมด 15 262 261 523 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0