โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เสนา(เสนาประสิทธิ์) ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,195
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 203 202 405 18.45
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 181 209 390 17.77
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 158 198 356 16.22
3 รวม ม.ต้น 29 542 609 1,151 52.44
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 131 234 365 16.63
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 132 213 345 15.72
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 114 220 334 15.22
6 รวม ม.ปลาย 29 377 667 1,044 47.56
รวมทั้งหมด 58 919 1,276 2,195 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0