โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สามโก้วิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 564
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 56 51 107 18.97
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 53 60 113 20.04
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 50 53 103 18.26
3 รวม ม.ต้น 9 159 164 323 57.27
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 51 39 90 15.96
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 33 52 85 15.07
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 30 36 66 11.70
6 รวม ม.ปลาย 9 114 127 241 42.73
รวมทั้งหมด 18 273 291 564 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0