โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พิบูลวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,989
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 26 348 653 1,001 33.49
2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 26 381 618 999 33.42
3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 26 382 607 989 33.09
3 รวม ม.ปลาย 78 1,111 1,878 2,989 100.00
รวมทั้งหมด 78 1,111 1,878 2,989 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0