โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พระนารายณ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,667
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 295 265 560 21.00
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 297 259 556 20.85
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 264 264 528 19.80
3 รวม ม.ต้น 41 856 788 1,644 61.64
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 136 261 397 14.89
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 122 229 351 13.16
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 114 161 275 10.31
6 รวม ม.ปลาย 29 372 651 1,023 38.36
รวมทั้งหมด 70 1,228 1,439 2,667 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0