โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โคกตูมวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 464
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 56 47 103 22.20
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 58 52 110 23.71
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 58 46 104 22.41
3 รวม ม.ต้น 9 172 145 317 68.32
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 19 34 53 11.42
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 21 31 52 11.21
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 26 16 42 9.05
6 รวม ม.ปลาย 5 66 81 147 31.68
รวมทั้งหมด 14 238 226 464 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0