โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองม่วงวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 850
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 99 84 183 21.53
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 97 93 190 22.35
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 85 95 180 21.18
3 รวม ม.ต้น 18 281 272 553 65.06
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 25 70 95 11.18
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 52 62 114 13.41
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 24 64 88 10.35
6 รวม ม.ปลาย 9 101 196 297 34.94
รวมทั้งหมด 27 382 468 850 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0