โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บางระจันวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,004
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 97 97 194 19.32
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 109 95 204 20.32
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 109 101 210 20.92
3 รวม ม.ต้น 15 315 293 608 60.56
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 64 83 147 14.64
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 62 78 140 13.94
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 57 52 109 10.86
6 รวม ม.ปลาย 13 183 213 396 39.44
รวมทั้งหมด 28 498 506 1,004 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0