โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สิงห์บุรี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,821
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 238 259 497 17.62
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 215 280 495 17.55
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 182 305 487 17.26
3 รวม ม.ต้น 39 635 844 1,479 52.43
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 167 295 462 16.38
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 147 301 448 15.88
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 153 279 432 15.31
6 รวม ม.ปลาย 36 467 875 1,342 47.57
รวมทั้งหมด 75 1,102 1,719 2,821 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0