โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สุธีวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,133
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 110 88 198 17.48
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 134 114 248 21.89
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 128 135 263 23.21
3 รวม ม.ต้น 20 372 337 709 62.58
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 64 97 161 14.21
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 44 89 133 11.74
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 51 79 130 11.47
6 รวม ม.ปลาย 13 159 265 424 37.42
รวมทั้งหมด 33 531 602 1,133 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0