โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : แก่งคอย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,845
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 279 317 596 20.95
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 312 336 648 22.78
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 269 302 571 20.07
3 รวม ม.ต้น 45 860 955 1,815 63.80
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 117 236 353 12.41
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 121 213 334 11.74
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 119 224 343 12.06
6 รวม ม.ปลาย 27 357 673 1,030 36.20
รวมทั้งหมด 72 1,217 1,628 2,845 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0