โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ชลราษฏรอำรุง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,400
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 501 0 501 14.74
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 502 0 502 14.76
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 453 0 453 13.32
3 รวม ม.ต้น 36 1,456 0 1,456 42.82
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 505 169 674 19.82
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 499 177 676 19.88
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 445 149 594 17.47
6 รวม ม.ปลาย 48 1,449 495 1,944 57.18
รวมทั้งหมด 84 2,905 495 3,400 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0