โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : แสนสุข ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,630
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 206 174 380 23.31
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 209 194 403 24.72
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 208 188 396 24.29
3 รวม ม.ต้น 32 623 556 1,179 72.33
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 76 104 180 11.04
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 51 76 127 7.79
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 52 92 144 8.83
6 รวม ม.ปลาย 15 179 272 451 27.67
รวมทั้งหมด 47 802 828 1,630 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0