โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บึงศรีราชาพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,043
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 141 120 261 25.02
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 119 118 237 22.72
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 87 112 199 19.08
3 รวม ม.ต้น 18 347 350 697 66.83
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 64 111 175 16.78
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 45 60 105 10.07
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 27 39 66 6.33
6 รวม ม.ปลาย 9 136 210 346 33.17
รวมทั้งหมด 27 483 560 1,043 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0