โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วัดป่าประดู่ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,635
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 277 323 600 22.77
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 264 334 598 22.69
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 272 303 575 21.82
3 รวม ม.ต้น 47 813 960 1,773 67.29
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 105 174 279 10.59
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 94 197 291 11.04
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 92 200 292 11.08
6 รวม ม.ปลาย 24 291 571 862 32.71
รวมทั้งหมด 71 1,104 1,531 2,635 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0