โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,025
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 96 109 205 20.00
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 106 122 228 22.24
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 99 120 219 21.37
3 รวม ม.ต้น 20 301 351 652 63.61
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 42 96 138 13.46
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 52 68 120 11.71
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 47 68 115 11.22
6 รวม ม.ปลาย 12 141 232 373 36.39
รวมทั้งหมด 32 442 583 1,025 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0