โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วังจันทร์วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,702
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 164 127 291 17.10
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 194 188 382 22.44
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 167 191 358 21.03
3 รวม ม.ต้น 30 525 506 1,031 60.58
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 102 143 245 14.39
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 105 126 231 13.57
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 75 120 195 11.46
6 รวม ม.ปลาย 18 282 389 671 39.42
รวมทั้งหมด 48 807 895 1,702 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0