โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : แหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์" ปีการศึกษา 2563

จำนวน 879
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 85 86 171 19.45
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 78 87 165 18.77
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 88 95 183 20.82
3 รวม ม.ต้น 15 251 268 519 59.04
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 57 61 118 13.42
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 57 76 133 15.13
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 49 60 109 12.40
6 รวม ม.ปลาย 12 163 197 360 40.96
รวมทั้งหมด 27 414 465 879 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0