โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คิชฌกูฏวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 674
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 68 66 134 19.88
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 70 78 148 21.96
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 84 49 133 19.73
3 รวม ม.ต้น 12 222 193 415 61.57
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 45 59 104 15.43
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 38 56 94 13.95
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 13 48 61 9.05
6 รวม ม.ปลาย 9 96 163 259 38.43
รวมทั้งหมด 21 318 356 674 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0