โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บางปะกง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,090
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 111 87 198 18.17
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 106 98 204 18.72
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 78 85 163 14.95
3 รวม ม.ต้น 18 295 270 565 51.83
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 96 110 206 18.90
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 72 95 167 15.32
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 55 97 152 13.94
6 รวม ม.ปลาย 16 223 302 525 48.17
รวมทั้งหมด 34 518 572 1,090 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0