โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พุทธิรังสีพิบูล ปีการศึกษา 2563

จำนวน 806
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 88 89 177 21.96
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 108 100 208 25.81
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 103 68 171 21.22
3 รวม ม.ต้น 14 299 257 556 68.98
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 27 59 86 10.67
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 36 40 76 9.43
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 37 51 88 10.92
6 รวม ม.ปลาย 10 100 150 250 31.02
รวมทั้งหมด 24 399 407 806 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0