โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,850
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 262 328 590 20.70
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 264 326 590 20.70
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 228 315 543 19.05
3 รวม ม.ต้น 42 754 969 1,723 60.46
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 137 267 404 14.18
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 125 254 379 13.30
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 93 251 344 12.07
6 รวม ม.ปลาย 28 355 772 1,127 39.54
รวมทั้งหมด 70 1,109 1,741 2,850 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0