โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วังตะเคียนวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 656
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 62 52 114 17.38
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 64 51 115 17.53
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 53 51 104 15.85
3 รวม ม.ต้น 9 179 154 333 50.76
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 63 71 134 20.43
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 47 60 107 16.31
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 25 57 82 12.50
6 รวม ม.ปลาย 10 135 188 323 49.24
รวมทั้งหมด 19 314 342 656 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0