โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นวมราชานุสรณ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 819
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 120 128 248 30.28
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 122 95 217 26.50
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 100 80 180 21.98
3 รวม ม.ต้น 19 342 303 645 78.75
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 28 38 66 8.06
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 16 33 49 5.98
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 20 39 59 7.20
6 รวม ม.ปลาย 9 64 110 174 21.25
รวมทั้งหมด 28 406 413 819 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0