โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ท่าช้างราษฏร์บำรุง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 630
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 52 49 101 16.03
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 53 37 90 14.29
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 78 53 131 20.79
3 รวม ม.ต้น 12 183 139 322 51.11
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 65 53 118 18.73
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 49 47 96 15.24
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 47 47 94 14.92
6 รวม ม.ปลาย 9 161 147 308 48.89
รวมทั้งหมด 21 344 286 630 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0