โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองน้ำใสพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 742
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 64 76 140 18.87
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 87 69 156 21.02
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 59 58 117 15.77
3 รวม ม.ต้น 9 210 203 413 55.66
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 70 74 144 19.41
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 39 65 104 14.02
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 30 51 81 10.92
6 รวม ม.ปลาย 11 139 190 329 44.34
รวมทั้งหมด 20 349 393 742 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0