โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มัธยมด่านขุนทด ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,825
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 100 97 197 10.79
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 74 93 167 9.15
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 75 115 190 10.41
3 รวม ม.ต้น 20 249 305 554 30.36
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 157 282 439 24.05
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 118 308 426 23.34
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 133 273 406 22.25
6 รวม ม.ปลาย 40 408 863 1,271 69.64
รวมทั้งหมด 60 657 1,168 1,825 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0