โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พิมายวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,406
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 292 368 660 19.38
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 301 344 645 18.94
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 237 345 582 17.09
3 รวม ม.ต้น 45 830 1,057 1,887 55.40
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 197 358 555 16.29
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 164 304 468 13.74
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 159 337 496 14.56
6 รวม ม.ปลาย 43 520 999 1,519 44.60
รวมทั้งหมด 88 1,350 2,056 3,406 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0