โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พระครูพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 837
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 64 79 143 17.08
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 84 89 173 20.67
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 59 81 140 16.73
3 รวม ม.ต้น 14 207 249 456 54.48
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 68 90 158 18.88
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 38 62 100 11.95
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 52 71 123 14.70
6 รวม ม.ปลาย 12 158 223 381 45.52
รวมทั้งหมด 26 365 472 837 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0