โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,026
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 179 179 358 17.67
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 168 205 373 18.41
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 163 181 344 16.98
3 รวม ม.ต้น 31 510 565 1,075 53.06
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 132 236 368 18.16
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 109 214 323 15.94
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 91 169 260 12.83
6 รวม ม.ปลาย 27 332 619 951 46.94
รวมทั้งหมด 58 842 1,184 2,026 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0