โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โนนเจริญพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 612
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 53 52 105 17.16
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 68 64 132 21.57
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 55 47 102 16.67
3 รวม ม.ต้น 11 176 163 339 55.39
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 48 52 100 16.34
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 30 48 78 12.75
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 35 60 95 15.52
6 รวม ม.ปลาย 8 113 160 273 44.61
รวมทั้งหมด 19 289 323 612 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0