โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โนนสุวรรณพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 761
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 82 69 151 19.84
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 85 68 153 20.11
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 75 88 163 21.42
3 รวม ม.ต้น 12 242 225 467 61.37
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 40 78 118 15.51
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 24 67 91 11.96
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 33 52 85 11.17
6 รวม ม.ปลาย 9 97 197 294 38.63
รวมทั้งหมด 21 339 422 761 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0