โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ร่มเกล้า บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 686
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 63 68 131 19.10
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 56 92 148 21.57
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 56 78 134 19.53
3 รวม ม.ต้น 13 175 238 413 60.20
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 41 68 109 15.89
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 31 56 87 12.68
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 26 51 77 11.22
6 รวม ม.ปลาย 9 98 175 273 39.80
รวมทั้งหมด 22 273 413 686 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0